متانول - Methanol

فرمول شیمیایی متانول :  CH۳OH درجه خلوص : %۹۹ نام های دیگر : متیل الکل ، الکل متیلیک ، الکل چوب متانول الکلی است که به واقع ماده‌ ایست بی‌رنگ با بوی خاص...

توضیحات بیشتر